Hakkımızda

MİSYON VE VİZYONUMUZ

Milli, ahlaki, tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmaların yaygınlaşması ve fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak amacıyla tüm tahsil kademelerindeki talebelere hizmet etmek, onları bir taraftan müspet fen ilimleriyle teçhiz, diğer yandan ahlaki ve manevi değerlere sahip, kültürlü, inançlı, ilmi araştırmalarda bulunacak, meslek sahibi ve nitelikli insanlar olarak yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak, imkânlar sağlamak ve bunlarla ilgili her türlü teşebbüste bulunmak, tabii afete maruz kalanlar ile maddi durumu iyi olmayan insanlarımıza her türlü sosyal yardımlarda bulunmaktır.

Vakfın Faaliyetleri

  1. Her seviyede (Okul öncesi, ilköğretim, meslek okulları, kolej, meslek yüksek okulları, yüksek okul, üniversite, enstitü, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri, spor, sosyal, kültür ve test eğitim merkezleri, dershane, öğrenci yurtları, pansiyonlar, misafirhaneler vb.) eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları açar, işletir, kiralar, kiraya verir, satın alır, satar veya ortak olur. Bu gibi kuruluşlara ayni ve nakdi yardımda bulunur,
  2. Her türlü kurslar (Biçki-dikiş, meslek edindirme, üniversiteye hazırlık, yabancı dil, güzel sanatlar gibi) açar, işletir,
  3. Eğitimin her kademesindeki öğrencilere karşılıksız burslar temin eder. Öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve araştırma giderleriyle kira, giyim, kuşam, alet-edevat, yiyecek ve yakacak gibi ihtiyaçlarını karşılar. Ayni ve nakdi yardımlarda bulunur,
  4. Vakıf amaçları doğrultusunda ilmi araştırmalar yapar, yaptırır, destekler. Her türlü kültürel (Konferans, panel, sempozyum, seminer, araştırma, yayın vb.) faaliyetlerde bulunur,
  5. Müelliflerin eserlerini ve telif haklarını satın alır, basar, tevzi eder. Gazete, mecmua, kitap, cd, vcd gibi yazılı, sesli ve görüntülü neşriyat yapar(radyo ve televizyon açma hariç), radyo ve televizyonlarda programlar tertip eder veya ettirir,
  6. Milli kültürün korunmasında halkın manevi değerlere olan ilgisinin artırılmasında ve güçlendirilmesinde gerekli çalışmalar yapar ve bu kabil çalışmalar yapan özel ve resmi kuruluş ve kişilerle ilişkiler kurar. Umumi olarak halkın milli ve manevi sahalarda şuurlanması için çalışma yapar. Camii, Kur’an kursu ve benzeri hayır müesseselerini yaptırma ve tamir işlerini deruhte eder, her çeşit ihtiyaçlarını temin ve karşılama hususlarında çalışmalarda bulunur. Şartlı ve karşılıksız yardımlarda bulunur,
  7. Halkın dini ve manevi maksat ve ölçüler içinde yapmak istediği münferit veya toplu yardımların yardım edenlerin arzuları veçhile gerçekleştirilmesinde düzenleme ve yöneltme çalışmaları yapar,
  8. İhtiyacı bulunanlara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımında bulunur. Bu maksatla gıda bankacılığı yapar,

Misafirlerin ağırlanması gayesi ile misafirhaneler açar ve işletir,

 1. Yurt içi ve dışı kültürel ve sosyal gezi ve kamp programları tertip eder,
 2. Benzer amaçlı yurt içi ve yurt dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliğinde bulunur-kamu kurum ve kuruluşlar haricinde- ayni ve nakti yardımlar alır ve yapar,
 3. Vakfın gayesine ve mevzuata aykırı düşmeyen diğer bütün faaliyetlerde bulunur.

Tüzüğümüz

Vakıf gayesine ulaşmak için

yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,

vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,

vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya,

vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,

vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya,

kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya,

bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya,

taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule,

bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya,

geçerli banka kefaletlerini kabule,

vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,

vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye

ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,

vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya

Türk Medeni Kanununun 48 inci maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.